วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรมรู้เท่าทัน เทคโนโลยี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่ประชาคมอาเซียน