ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป
          วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการการศีกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2523
          ผู้ริเริ่มจัดตั้งคือ นายประพันธ์ ลักษณียนาวิน และนางอุไร ลักษณียนาวิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ จัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ทางด้าน วิชาชีพ เพื่อการศึกษาต่อและเพื่อเป็นการประกอบอาชีพ ในอนาคต เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนเพื่อให้ เยาวชนได้มีโอกาสศึกษา เล่าเรียนตามศักยภาพของตน
          อักษรย่อชื่อโรงเรียนใช้ "พ.ส.ค." และวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ยกระดับโรงเรียนพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค