เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ของสถานศึกษา "เต็มใจบริการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ" ความหมาย คือ การดำเนินงานตามจุดเด่น ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร