ตราสัญลักษณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค