สมัครเรียน ปีการศึกษา(1/2567)

เลขประจำตัวประชาชน

เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สมัครเรียนแผนก
รอบการเรียน